• Moa Nilsson

Gin Jolly at Pickerings Gin


It was a rainy Sunday when we made our way to Summerhall in Edinburgh to attend the Gin Jolly tour with Pickerings Gin. The gin distillery is located in the old school of veterinary studies which is named after William Dick who established the school.


Det var en regnig söndag när vi tog oss till Summerhall i Edinburgh för att gå på Gin Jolly-turen som Pickerings Gin erbjuder. Gin-destilleriet ligger i den gamla skolan för veterinärstudier och har fått sitt namn efter William Dick som grundade skolan.

The tour starts in The Royal Dick which is the pub in the same building as the distillery. It is also right next to a venue that does escape rooms which I've heard great things about. I need to come back and try that out another time.


Turen börjar inne i puben The Royal Dick som ligger i samma byggnad som destilleriet. Det ligger också precis intill ett ställe som har escape rooms som jag hört mycket gott om. Får se till att komma tillbaka och prova dem en annan gång!We started off by being served a Gin & Tonic made with Pickerings original gin which is served with a pink grapefruit slice. As soon as everyone had arrived and gotten their Gin & Tonic we all took our drinks and followed our guide in to the distillery.


Det började med att vi blev serverade en Gin & Tonic gjord med Pickerings originalgin som är garnerad med en skiva rosa grapefrukt. Så fort alla hade anlänt och fått sina Gin & Tonics så tog vi med oss våra glas och gick in till destilleriet.It is quite a small place but a very pretty and interesting still room. Unfortunately I ended up right behind a larger German gentleman so couldn't see anything and I thought I wouldn't be able to take any photos at all, but luckily enough they give you some free time to take photos and explore in between all the information about the gin and the distillery. Such a great thing to include in a tour when the space is a bit cramped.


Det är ett rätt litet utrymmet men ett väldigt fint och intressant pannrum. Olyckligtvis hamnade jag precis bakom en lite större tysk man så jag kunde knappt se något och trodde att jag inte skulle kunna ta några bilder överhuvudtaget men sån tur är så gav dem oss lite fri tid att ta bilder och se oss omkring mellan all information om deras gin och destilleriet. En riktigt bra sak att ha som en del av turen när utrymmet är såpass litet.


Our guide introduced us to how Pickerings was founded and what botanicals that they use. There were some really interesting stories and the two engineers that started the company didn't even know that they had started the first gin producing distillery in Edinburgh in 150 years. They had just wanted to make some gin that they could enjoy.


Vår guide introducerade oss till hur Pickering grundades och vilka växter som används i ginproduktionen. De har verkligen flera riktigt intressanta historier och de två ingenjörerna som startade företaget hade ingen aning om att de hade startat det första ginproducerande destilleriet i Edinburgh på 150 år. De ville bara skapa en gin som de tyckte om.Markus Pickering who is one of the founders was lucky enough that an indian acquaintance of his dad had a gin recipe from 1947 that he chose to give to Markus after his dad had passed away. Since it was an Indian recipe it was quite different to the gins that were being consumed in the UK at the time so eventually they changed the recipe by changing the cinnamon to Angelica root instead, which created a more dry styled gin. However a few years later they chose to bring back the original 1947 gin in a collaboration with the Edinburgh military tattoo and it is now one of their core range gins.Markus Pickering som är en utav grundarna hade turen att få ett ginrecept från 1947 från en indisk bekant till hans pappa efter att pappan hade gått bort. Eftersom det var ett indisk recept så var det ganska annorlunda till de olika ginsorterna som dracks i Storbritannien under den tiden så de ändrade receptet genom att byta ut kanelen mot angelikarot som gav en mycket mer torr stil av gin. Dock så valde de att ta tillbaka deras originella 1947 gin genom ett samarbete med Edinburgh military tattoo och är nu i deras bassortiment.Another fun act was that the original recipe (above) didn't specify what amount of gin it was for, so there was a lot of trial and error before they managed to figure it out. Matt and Markus who founded the distillery didn't actually have any previous knowledge of gin, except for liking it, and learned most things through google.


The reason for calling it Pickerings came from using Markus's last name and since Matt's last name is Gammel and there's already a drink called Gammeldansk, they thought it best to just call it Pickerings. The signature peacock wasn't the first animal of choice, since rearranging the letters in Pickerings Gin gives "Snickering Pig". However marketing didn't like using a pig on their bottles, so they had to choose something else. They still wanted an animal as an homage to what the distillery had been in the past, so they chose a peacock since it is an elegant animal which also happens to be the national animal of India.


En annan rolig fakta var att originalreceptet (ovan) inte specificerade vilken mängd gin det var menat för så de fick testa ganska länge innan de hittade rätt. Matt och Markus som grundade destilleriet visste inte alls mycket om gin innan de började, förutom att de gillade det, så de lärde sig en hel del genom google.


Anledningen till att det heter Pickerings är efter Markus efternamn och eftersom Matt heter Gammel i efternamn och det redan finns en dryck som heter Gammeldansk så bestämde de sig för att kalla det enbart Pickerings. Deras signatur i form av en påfågel var inte det djur som de först valde. Om man ordnar om bokstäverna i Pickerings Gin så blir det "Snickering Pig", men marknadsföringsavdelningen gillade inte att använde en gris på sina flaskor. De ville ändå ha ett djur på flaskan som en homage till vad destilleriet varit innan, så då fick det bli en påfågel, ett elegant djur som även är Indiens nationaldjur.


One of our guides also showed us an original tonic water which back in the day was used as a prophylactic against malaria. However at the time it was quite different to the tonic we know and love today and it was so bitter and horrible that gin was the mixer to make the tonic taste better and hide its flavour.


En av våra guide visade oss även en originaltonic som förr i tiden användes som ett profylax mot malaria. Dock så var dåtidens tonic ganska annorlunda till den tonic vi känner igen och älskar idag och smakade så bittert och hemskt att gin användes för att få tonicen att smaka bättre och för att gömma smaken.Gin distillation is quite similar to any other distillation and since the distillery is so small you can really see what way the spirits travels. From the stills and after the cuts it is transported to these steel tanks before moving on to being bottled. Underneath the tanks you can also see some old cat cages that would've been in use when it was still a veterinary school.


Gindestillering är rätt lik annan destillering och eftersom destilleriet är så pass litet så kan man verkligen se hela vägen som spriten färdas. Från pannorna och efter nedskärningarna så transporteras de till dessa ståltankar innan det är dags för buteljering. Under tankarna kan man även se gamla kattburar som användes när byggnaden fortfarande var en veterinärskola.


The distillate is cut in to three different parts, just like whisky. The heads, the hearts and the tails. In the jar above, that our tour guide Jemma is holding, you can see the tails. Quite understandable that you don't want that in your final product.


Destillatet skärs i tre olika delar, precis som med whisky. Huvudet, hjärtat och svansen. I burken här ovan som vår guide Jemma håller i så kan man se svansen. Ganska förståeligt att man inte vill ha det där i sin slutprodukt.Matt & Markus wanted a bottle of gin that would be easy to recognise worldwide so they decided on a glass bottle that was really sturdy and also quite square but with rounded corners. However there was a problem with labelling these bottles since no labelling machine managed to put labels on every side of the bottles and also put it on straight. But using their engineering skills they managed to invent one themselves. The result was Mabel, who retired in 2016 but managed to label 100.00 bottles before that.


Everything from distilling to labelling and shipping is still done in the small rooms surrounding the distillery.


Matt & Markus ville ha en ginflaska som skulle vara lätt att känna igen över hela världen så de bestämde sig för en rejäl glasflaska som var ganska så fyrkantig men med rundade hörn. Dock så fanns det ett problem med att etikettera dessa flaskor då ingen etikettmaskin kunde klara av att sätta etiketterna runt hela flaskan och även helt rakt. Men genom att använde sina ingenjörskunskaper så lyckades de uppfinna en själva. Resultatet var Mabel, som gick i pension 2016, men dessförinnan hann sätta etiketter på 100.000 flaskor.


Allt ifrån destillering till etikettering och leverans sköts från dessa små rum runt destilleriet.


The tour ended in the shop where we got to try three different gins.

The original: a clean gin that tastes very much like what you would expect from a gin. The purpose of this gin was to be created to go well in a Gin & Tonic and they like serving it with a slice of grapefruit.

The navy strength: This was my favourite gin. It's higher in ABV but still tastes smoother. Below you can see a photo of the bottle which looks very nice in its little bearskin hat. The reason for it is that it's created after a request from the Edinburgh military tattoo and since it is military related it suited the gin to be "navy strength" which is higher than 57%. Even if you soaked gunpowder in this gin, it would still ignite if you set fire to it.

1947 gin: This tasted a lot like Christmas with prominent flavours of cinnamon and cloves. I can imagine it being nice in winter time with a slice of orange, which was the recommended serve.


Turen avslutades i butiken där vi fick prova på tre olika sorters gin.

The original: en ren gin som smakade precis så som man tänker sig att gin smakar. Syftet med denna gin var att den ska passa bra i en Gin & Tonic och de rekommenderar att servera denna med en skiva rosa grapefrukt.

The navy strength: Det här var min favorit. Den är högre i sin alkoholhalt men smakar ändå rätt lent. Här under kan ni se en bild utav flaskan som ser så ståtligt ut i sin björnskinnshatt. Anledningen är att den är skapad på efterfrågan av Edinburgh military tattoo och eftersom den är militärrelaterad så passade det bra att det skulle vara en "navy strength" som måste vara högre än 57%. Även om man skulle blöta krut med denna gin så skulle den antända om man satte eld på den.

1947 gin: Den här smakade väldigt mycket som jul med framträdande smaker såsom kanel och kryddnejlika. Jag kan tänka mig att denna smakar bra i vintertider med en skiva apelsin, som är det rekommenderade serveringssättet.


They had a lovely wee shop where you can purchase merchandise and their different gins. This is also where you can find the famous gin baubles, which this year all have festive flavours. The first batch that was ever released consisted of 16.000 and sold out in 82 seconds which crashed the website. One of the flavours is the world's first gin flavoured with brussel sprouts and it has caused quite a lot of attention in social media. People seem quite upset or/and intrigued by it. Well done to the Pickerings marketing team!


De hade en trevlig litet butik där man kan köpa merchandise och deras olika gins. Här kan man även hitta de välkända gin-julgranskulorna, som detta år alla har festliga smaker. Den första omgången på 16.000 som släpptes någonsin sålde slut på 82 sekunder och kraschade hela hemsidan. En utav smakerna är världens första gin som är smaksatt med brysselkål och den har orsakat ganska mycket uppståndelse i sociala medier. Folk verkar väldigt upprörda och/eller fascinerande av den. Bra jobbat till Pickerings marknadsföringsavdelning!It was overall a really good tour with lots of quirky facts - just the way I like it!


Det var sammanfattningsvis en riktigt bra tur men massor av knasiga fakta - precis som jag gillar det!xx

Moa

16 visningar

© by Moa Katarina Nilsson. All rights reserved.