• Moa Nilsson

Visiting Lindores Abbey


The other day I was lucky enough to be invited to a trade visit to Lindores Abbey!


The day started off really well when we got picked up in Edinburgh and served aquavitae hot toddies and chocolate croissants in the van. It definitely set the mood for a great day ahead.


Häromveckan hade jag turen att bli inbjuden på ett trade-besök hos Lindores Abbey!


Dagen började riktigt bra när vi blev upphämtade i Edinburgh och det serverades aquavitae hot toddies och chokladcroissanter i minibussen. Det satte verkligen stämningen för en riktigt bra dag.After the approximately 1h long drive we arrived at Lindores Abbey and the rain made us quickly run in to the building.


Efter ungefär en timmas bilresa så anlände vi till Lindores Abbey och regnet fick oss att snabbt springa in i byggnaden.Immediately when you arrive you can see that it's a stunning distillery in a scenic location. The hills and field that surround the buildings are complemented with the old ruins of the abbey. When you step through the doors Gregorian chanting music provides a storytelling atmosphere and the rooms around you are all designed to honor the history of the location.


Direkt när vi anlände kunde man se att det är ett fantastiskt destilleri på en väldigt naturskön plats. Kullarna och fältet som omringar byggnaderna komplementeras med de gamla ruinerna från klostret. När man går in i byggnaderna så möts man av gregoriansk mässång som direkt sätter en atmosfär och rummen runtomkring är alla designade för att hedra platsens historia.We started in the apothecary which was such a lovely room that made it feel like we could've stepped back in time with all its wooden cupboards with different herbs and ingredients.


Vi började inne i "apoteket" som var ett förtjusande rum där det kändes lite som om man rest bakåt i tiden med alla träskåp fyllda med olika örter och ingredienser.We started off getting an introduction by Murray when he informed us about the interesting history of aquavitae and whisky which is related to Lindores Abbey. They actually found the oldest written reference to scotch whisky at the abbey in the exchequer rolls, written by Friar John Cor in 1494. We also got to sample their aquavitae and hear about the rest of the distillery's history.


Det började med att vi fick en introduktion av Murray där han berättade om den intressanta historien bakom akvavit och whisky som är relaterat till Lindores Abbey. De hittade den äldsta skrivan referensen till skotsk whisky här i klostret i skatterullarna som skrevs av munken John Cor 1494. Vi fick även prova deras egengjorda aquavitae och lära oss mer om destilleriets historia.After tasting a properly nice aquavitae flavoured with different herbs and raisins to mention a few components, we were provided with glass measures, different distillates and instructions about how to make our own aquavitae.


All the distillate that we used were made on site where they had experimented with maceration times for different flavours to be able to distill a spirit with that specific flavour.


Efter att vi hade provat deras otroliga aquavitae som är smaksatt med olika örter och russin för att nämna några komponenter, så fick vi mätglas, olika destillat och instruktioner om hur vi skulle göra vår egen aquavitae.


Alla destillat som vi fick använda var gjorda i destilleriet där de hade experimenterat med olika urlakningstider för att få fram olika smaker och för at kunna destillera spriten och fortfarande ha kvar de specifika smakerna.
I chose raspberry and coriander for my aquavitae and focused on a fruit and herbaceous forward spirit base.


Jag valde hallon och koriander till min aquavitae och fokuserade på en fruktig och örtig spritbas.To get the measures right in our small sample we wrote down the different parts we used so we could upscale and bled together our own 20cl spirit.


För att få till korrekta mått så skrev vi först ner vilka andelar vi använde när vi provblandade för att sedan kunna öka skalan och blanda ihop vår 20cl flaska.Here she is: my sassy aquavitae with a primarily herbacous and sweet base, topped with raspberry and coriander distillate.


Och här är hon: min kaxiga aquavitae med en primärt örtig och fruktig bas, toppad med hallon- och korianderdestillat.Next on the schedule was a tour of the distillery. Our guide for the day was Lindores Brand Ambasador Murray. Here he is showing us a depiction of what the abbey might have looked like in its day. Now there's a distillery on that same site as where the first written reference was found and they have also found remains of a site where they believe distilling took place in the abbey. Lindores Abbey will have spirit ready to be called whisky in December 2020, so it will be exciting to see what their whisky will be like when they eventually bottle and release something. They are also experimenting with maturing their aqua vitae so I'm also very curious about that!


Härnäst på schemat var en rundtur i destilleriet. Vår guide för dagen var Lindores Brand Ambassador Murray. Här visade han upp en skildring av hur klostret kanske såg ut på sin tid. Nu finns det ett destilleri på samma plats som den första skrivna referensen hittades och de har även hittat kvarlevor där de tror att destillering tog plats i klostret. Lindores Abbey kommer ha sprit redo att kallas whisky i December 2020 så det blir väldigt spännande att se hur deras whisky kommer vara när de så småningom buteljerar och släpper dem. De experimenterar även med att lagra deras aqua vitae på fat så jag är även väldigt nyfiken på det!


Lindores Abbey will produce a Lowland whisky, since it is being made 3m away from being classed as a highland whisky.


Lindores Abbey kommer klassas som en låglandswhisky eftersom destilleriet ligger 3 m ifrån att vara ett höglandsdestilleri.We also had a look around the rest of the distillery and had a look at the wooden washbacks and curious stills. Murray pointed to different details that were ideas of the late Jim Swan who had been working with the distillery when it was setting up. Unfortunately he passed away a few weeks before the opening, but his spirit still lives on.


Vi fick även ta en titt runt resten av destilleriet och kikade på deras jäskar i trä och underliga pannor. Murray pekade ut vissa detaljer som den bortgångna Jim Swan kommit på. Han hade varit med och jobbat med destilleriet när det skapades. Tyvärr gick han bort bara några veckor innan de öppnade, men hans ande och sprit lever vidare.One of the things that Jim wanted for the distillery was one wash still and twin spirit stills to imitate the character of a taller still with more copper contact.


En av sakerna som Jim hade sett till att få med i destilleriet var uppsättningen av en svagspritpanna och dubbla starkspritspannor för att kunna imitera karaktären som man får av en högre panna med mer kopparkontakt.


Just before lunch we also got to have a look at the warehouse they have on site which was full of a lot of different casks in different sizes. Some casks I'd never seen before and we found our they were wine fermenting vessels. It will definitely be interesting to see what Lindores will release in a few years, considering all the interesting casks and plans that they currently have.


Precis innan det var dags för lunch så fick vi även en rundtur i det lager som finns vid destilleriet som var fullt av olika fat i olika storlekar. Några av faten hade jag aldrig sett förut och vi fick veta att det var jäsfat från vinproduktion. Det kommer definitivt att bli spännande att se vad Lindores kommer ge ut om några år, med tanke på alla spännande fat och planer som de har att komma med.Always such a nice atmosphere and smell in warehouses. Cold and full of earthy, oaky and spirity scents.


Alltid en sådan härlig atmosfär i ett lager. Kallt och fullt av jord-, ek- och spritaromer i luften.It is such a waiting game and I'm so curious to see what this distillery will do in the future.


Det gäller att ha tålamod och vänta klart. Jag är så nyfiken på att se vad detta destilleriet kommer hitta på i framtiden.We also got the chance to nose the bunghole of a not yet filled red wine cask which smelled absolutely amazing. Sweet and vibrant !

When we then went back in for lunch it was sunny and nice again - the weather has been so confusing this week as its so quickly going from stormy to nice.


Vi hade tur nog att få ta en närma titt på ett färskt rödvinsfat som doftade alldeles ljuvligt. Sött och livligt!

När vi sedan gick vi tillbaka för lite lunch var det soligt och trevligt igen - vädret har varit så förvirrande denna veckan eftersom det så snabbt går från stormigt till fint.

We had lunch at the Legacy bar, next doors to the stillhouse.


Vi åt lunch i deras Legacy bar, som ligger precis intill pannrummet.Lentil soup and fresh bread is such a good distillery lunch - warming and it tasted SO good!


Linssoppa och färskt bröd är en riktigt härlig destillerilunch - värmande och det smakade SÅ gott!Along with lunch we also got to try four cask samples of the spirit that's not yet ready quite yet to be called whisky.


Till lunchen serverades det även fyra fatprover av den spriten som inte riktigt får kallas whisky ännu.It was Bourbon, Oloroso, Bordeaux STR Wine and Port cask matured spirits that all had a lot of flavour and character.


Det var Bourbon-, Oloroso-, Bordeaux STR Vin- och Portfatlagrad sprit som alla hade mycket smak och karaktär.Since we were in the company of some really skilled bartenders from Edinburgh, they were kind enough to mix together three lovely cocktails made with Lindores Abbey aqua vitae. My favourite was the absinteroux, aquavitae and prosecco one!


Eftersom vi även var i sällskap av några riktigt duktiga bartenders från Edinburgh så var de snälla nog att blanda ihop några väldigt trevliga cocktails gjorda med Lindores Abbey aqua vitae. Min favorit var den med absinteroux, aquavitae och prosecco!Such a lovely day and I can highly recommend visiting Lindores Abbey if you want a great distillery visit where you can learn about the rich history of whisky and the abbey, get the chance to blend your own aquavitae and experience a distillery with whisky in the making.


En riktigt trevlig dag och jag kan verkligen rekommendera att besöka Lindores Abbey om du vill ha ett riktigt bra destilleribesök där man får lära sig om deras rika historia om både whisky och klostret, få chansen att blanda sin egen akvavit och uppleva ett destilleri som snart har sprit som kan kallas whisky.xx

Moa

43 visningar

© by Moa Katarina Nilsson. All rights reserved.